Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Legislatívny inkubátor

Zámer

Hlavný cieľ projektu s názvom „Legislatívny inkubátor“ je jednoduchý - zlepšovať kvalitu právneho systému na Slovensku návrhmi na odstránenie legislatívnych nedostatkov a zlepšenie existujúcich noriem.

Ako to chceme dosiahnúť?

ASŠP bude aktívne vyhľadávať nedostatky právnej úpravy na všetkých úrovniach. Mnohé sú známe v odbornej obci, neboli však odstránené pre neexistujúcu komunikáciu odbornej obce s normotvorcami alebo pre ľahostajnosť zainteresovaných strán.

Prepojenie teórie a praxe je pritom v každom odvetví považované za nevyhnutný predpoklad pre jeho rozvoj. Prečo by sa podobný princíp nemal aplikovať aj v oblasti právnej vedy? Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre realizáciu unikátneho projektu legislatívneho inkubátora, ktorý má tak prepojiť právnu teóriu s praxou. Budeme spolupracovať predovšetkým s renomovanými vysokoškolskými pedagógmi práva a inými odborníkmi z rôznych oblastí života spoločnosti.

Po identifikovaní konkrétneho legislatívneho nedostatku bude vypracovaný návrh novej normatívnej úpravy, v ktorej bude nedostatok eliminovaný. Jeho následné zverejnenie, ako aj aktívne snaha nájsť pre náš návrh podporu medzi členmi príslušného normotvorného orgánu, by mali prispieť k uvedeniu tejto právnej úpravy do života.

Podnetom k realizácii projektu boli výlučne odborné záujmy. Pre navrhované zmeny bude charakteristická nestrannosť a celospoločenskú prospešnosť.

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor